ESTER MALLART ART

Hola! Sóc l’Ester Mallart, i aquest és el web on exposo el meu art.

Per a mi crear art, es com endinsar-se a la natura, observar els colors del bosc, delectar-se amb el perfum de les flors i sentir l’olor que desprèn la terra arran d’una tempesta.

M’agrada pensar en els meus quadres, com jardins o boscos, que un cop entren dins una casa, l’omplen d’harmonia i de vida. També afegeixo als meus quadres símbols que fan servir algunes de les cultures de la Terra, símbols de vegades anomenats “primitius”, i formes geomètriques, (com l’espiral, la llavor, o la flor, entre d’altres), que han acompanyat el llenguatge visual de la humanitat des de els seus inicis. M’agrada l’atemporalitat i la força que desprenen, i alhora la seva senzillesa. Perquè crec que no hi ha res mes bell que la senzillesa, per fer sorgir les emocions més profundes que s’amaguen a l’anima de l’esser humà.

Cadascuna de les peces que hi trobareu a la secció OBRA han sigut realitzades amb molta gratitud i amor, i amb aquesta intenció les he creat curosament, amb materials com la fusta o el paper de cotó, i també l’oli o l’aquarel·la, així com els acrílics o el pà de coure.

A més, al meu BLOG, hi exposo els meus pensaments personals, alhora que també consells per a artistes o creatius en general, que vulguin revifar o promocionar la seva passió per l’art, des de el punt de vista de connexió amb tot allò que ens uneix amb tots els éssers.

Namasté


 

¡Hola!, soy Ester Mallart y esta es la web donde expongo mi arte.

Para mí, crear arte, es como adentrarse en la naturaleza, observar los colores del bosque, deleitarse con el perfume de las flores y sentir el olor que desprende la tierra después de una tormenta.

Me gusta pensar en mis cuadros, como jardines o bosques, que una vez entran en una casa, la llenan de harmonía y de vida. También añado a mis cuadros símbolos que utilizan algunas culturas de la Tierra, símbolos a veces denominados “primitivos”, y formas geométricas, (como la espiral, la semilla o la flor, entre otros), que han acompañado el lenguaje visual de la humanidad desde sus inicios. Me gusta la atemporalidad y la fuerza que desprenden, a la vez que su sencillez. Porque creo que no hay nada más bello que la sencillez, para hacer surgir las emociones más profundas que se esconden en el alma del ser humano.

Cada una de las piezas que encontraréis en la sección OBRA han sido realizadas con mucha gratitud y amor y con esta intención las he creado cuidadosamente, con materiales como la madera, o el papel de algodón, y también utilizando el óleo y la acuarela, así como los acrílicos y el pan de cobre.

Además, en mi BLOG expongo mis pensamientos personales, a la vez que consejos para artistas o creativos en general, que quieran reavivar o promocionar su pasión por el arte, desde el punto de vista de conexión con todo lo que nos une a todos los seres.

Namasté


 

Hi! I’m Ester Mallart and this is the website where I exhibit my art..

For me, creating art is like going into nature, observing the colors of the forest, enjoying the scent of flowers and feeling the smell given off by the earth after a storm.

I like to think of my paintings, like gardens or forests, that once they enter a house, fill it with harmony and life. I also add to my paintings symbols that are used by some cultures of the Earth, symbols sometimes called «primitive», and geometric shapes, (such as the spiral, the seed or the flower, among others), that have accompanied the visual language of humanity since its inception. I like the timelessness and strength that they give off, as well as their simplicity. Because I believe that there is nothing more beautiful than simplicity, to bring out the deepest emotions that are hidden in the soul of the human being.

Each one of the pieces that you will find in the OBRA section have been made with great gratitude and love and with this intention I have created them carefully, with materials such as wood or cotton paper, and also using oil and watercolor, as well like acrylics and copper leaf.

In addition, in my BLOG I expose my personal thoughts, as well as advice for artists or creatives in general, who want to rekindle or promote their passion for art, from the point of view of connection with everything that unites us to all beings.

Namaste

Comentarios cerrados.